prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

 Úprkova 679, 500 09 Hradec Králové

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská Fakulta v Hradci Králové v roce 1955 - 1961
 • 1965-1970 studium při zaměstnání na Přírodovědecké fakultě v Brně, 10 semestrů odborné chemie (studium ukončeno zaměstnavatelem jako represe při normalizačních prověrkách v r. 1970 pro protest proti vstupu sovětských vojsk v r. 1968)

Pracovní zařazení:

 • 1961-1963 Lékař, Vojenská nemocnice České Budějovice
 • 1963-1966 Praktický lékař, Jindřichův Hradec
 • 1966-1983 asistent, samostatně pracující lékař, II. interní klinika Fakultní nemocnice v Hradci
 • Králové
 • 1983-1991 Vedoucí lékař metabolické JIP, II. interní klinika Fakultní nemocnice v Hradci
 • Králové
 • 1991-2003 Přednosta, Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice v Hradci
 • Králové
 • 2003-2006 Proděkan pro vědu, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • 2003 - dosud Vedoucí, Centrum pro výzkum a vývoj LFUK a FN v Hradci Králové

Odborná způsobilost:

 • 1965 atestace I. stupně z vnitřního lékařství
 • 1974 atestace II. stupně z vnitřního lékařství
 • 2003 atestace z Gerontologie a geriatrie
 • 2011 nadstavbová specializace z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Vědecké hodnosti:

 • 1976 kandidát věd (CSc.) - Výzkum v oblasti poruch metabolismu a výživy, rizikové faktory
 • kardiovaskulárních chorob - diagnostika a prevence
 • 1980 docent - diagnostika a léčba v oblasti intenzivní medicíny, poruch látkové přeměny
  a výživy
 • 1994 profesor pro obor nemocí vnitřních

Členství a čestná členství v odborných společnostech:

 • 1979-2002 - zakladatel a 1. předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS J. E. Purkyně
 • 1995 - čestný člen Slovenské společnosti parenterální a enterální výživy
 • 2002 - čestný předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • 2002 - čestný člen Polské společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče
 • 2002 - čestný člen České internistické společnosti
 • 2008 - čestný člen Německé společnosti klinické výživy (Die Deutsche Gesellschaft für
 • Ernährungsmedizin)
 • 2010 - čestný člen Vědecké rady LF UK Hradec Králové
 • 2011 - člen vědecké rady Aesculap Academy
 • 2011 - člen Nutrition Global Advisory Board
 • 2012 -  Faculty member ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition)
 • 2017 -  čestný člen České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP

 

Ocenění:
 • Dvakrát cena České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Čestný diplom ČLS JEP (čestné členství)
 • Čestný diplom Univerzity Karlovy k 650. výročí založení UK
 • 1994 - vyznamenání medailí za zásluhu v polském zdravotnictví (Ministerstvo vnitra Polské republiky)
 • Cena nakladatelství Grada 2002–2003 za nejlepší publikaci – Výživa v intenzivní péči. První cena České internistické společnosti za nejlepší publikaci v r. 2003, Výživa v intenzivní péči 2003 - stříbrná medaile Lékařské fakulty Karlovy Univerzity
 • 2003 - cena za nejlepší práci na kongresu ESPEN (20. - 23. 9. 2003), Cannes, Francie
 • 2003 - cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie
 • 2003 - „Cena ministryně zdravotnictví České republiky 2003“ za mimořádně úspěšné řešení výzkumného projektu IGA  „Umělá výživa a kolorektální karcinom“
 • 2004 - cena nakladatelství Grada za knihu „Geriatrie a gerontologie“
 • 2006 - cena předsednictva ČLS JEP za rok 2005 za publikaci “Farmakoterapie vnitřních nemocí” Marek, J. et al. (Zadák Z. spoluautor monografie a autor kapitoly “Terapie malnutrice a katabolismu”
 • 2006 - „Zlatá pamětní medaile“ – udělená děkanem LF UK v HK (18. 9. 2006)
 • 2007 - čestný diplom evropské společnosti ESPEN za vynikající organizaci evropského kongresu 2007 v Praze (prezident kongresu)
 • 2008 – 1.cena České internistické společnosti ČLS JEP za publikaci: Z. Zadák, E. Havel a kol: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství
 • 2010 - cena Karlovy univerzity v Praze - Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií UK pro obory lékařských a přírodních věd za rok 2010 za monografii Zadák, Z.: Výživa v intenzivní péči (2008)
 • 2017 - vyznamenání České internistické společnosti Thomayerova medaile
 • 2019 - 1.cena České Internistické společnosti ČLS J.Ev.Purkyně za 2. Vydání monografie Intenzívní medicína na principech vnitřního lékařství.

 

Redakční rady časopisů:

 • 1993 - člen redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus (Praha)
 • 1998 - člen redakční rady časopisu Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa (Praha)
 • 2002 - člen redakční rady časopisu Česká geriatrická revue (Praha)
 • 2003-2017 - člen redakční rady časopisu Medicína po promoci (Praha)
 • 2006 - člen redakční rady časopisu Biomedical Papers
 • 2006 - člen redakční rady časopisu Polish Journal of Human Nutrition (Varšava)
 • 2008 - member of Editorial Advisory Board časopisu Clinical Nutrition (Londýn)
 • 2009 - člen redakční rady časopisu Acta Medica (Hradec Králové)
 • 2011 - member of Editorial Advisory Board časopisu Nutrition International (New York)
 • 2011 - odborný konzultant MZ ČR pro oblast lékařského výzkumu
 • 2015 - předseda redakční rady časopisu Nutrition News

 

Výzkumné pobyty a organizování významných akcí:

 • 1987 - studij. pobyt Itálie (Univ. Řím, Miláno, LF Terst)
 • 1988-1989 - dlouhodobý věd. pobyt v Glasgow (Royal Infirmary Univ. of Glasgow, Skotsko)
 • 1995-2007  10 měs. věd. pobyt v Royal Univ. Hosp. v Liverpoolu a Southamptonu.
 • 2007 - prezident evropského kongresu ESPEN v Praze (29th ESPEN Congress), člen výboru ESPEN

 

Přehled současné vědecké práce:

Hlavní řešitel 19 grantů, 2 konzorcií a 1 výzkumného záměru a spolupráce 24 grantů (1992-2012). Autor 11 knih a autor 57 kapitol v monografiích. V současné době (2017-2019) řešeno 8 grantů (klíčový řešitel) TA ČR, AZV a MPO.

Počet publikací 892, orientované hlavně na metabolická onemocnění, intenzivní péči, interní medicínu a výživu. Celkový počet publikací s IF 135, celkový IF 379,11 (ISI Web of Knowledge). Citovanost celkově 1041 citací (ISI Web of Knowledge) 1262 citations (Scopus). h- index 16 (Web of Science), h-index 20 (Scopus)..

Spoluautor 13 užitných vzorů, 9 patentů, 1 prototypu.

V roce 1994 založil Nadaci pro rozvoj v oblasti metabolismu, výživy a gerontologie. Cílem nadace je přednostně podporovat vzdělávání zdravotních sester, nutričních terapeutů a tím dosáhnout jejich špičkové odborné, jazykové a etické úrovně. V současné době se nadace soustřeďuje na edukaci různých zdravotnických odborností na výživu nemocných trpících zhoubnými nádory. Nadace organizuje a vysílá již po dobu 20 let na své náklady každoročně z celé republiky skupiny zdravotních sester různých odborností na stáže do Univerzitní nemocnice v Maastrichtu a Vídně. Jako zřizovatel Nadace je prof. Zadák trvale členem správní rady Nadace.

Nechte se informovat o všech novinkách!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů